SQL LIFE

Oracle PL/SQL commit rollback kullanımı ve Select Sorgusu ile Tablo oluşturma

Oracle pl-sql Select Sorgusu ile Tablo oluşturma ve Oracle pl sql Rollback Commit Kullanımı
 
Oracle pl/sql Select Sorgusu ile Tablo oluşturma, oracle pl-sql commit rollback kullanımı Oracle pl-sql create table from select,oracle pl-sql commit rollback kullanımı.
oracle pl-sql select sorgusu üzerinden dönen veriden tablo oluşturma işlemi için örnek sorgu:
Query'de timestamp tipindeki kolonu date tipine çevirme işlemi de uygulanmıştır.

CREATE TABLE KESINTIVERISI2018 AS
SELECT
ariza.arizaid,ariza.baslangic_tarihi AS arizaBaslangic, ariza.BITIS_TARIHI AS arizaBitis, ariza_detay.abone_gis_id,ariza_detay.ABONE_TUR
FROM KAYIT ariza
INNER JOIN ARIZA_DETAY ariza_detay ON ariza.arizaid = ariza_detay.arizaid
WHERE to_date(to_char(ariza.baslangic_tarihi,'YYYY-MM-DD'), 'YYYY-MM-DD') >=   to_date('2018-01-01','YYYY-MM-DD') AND  to_date(to_char(ariza.baslangic_tarihi,'YYYY-MM-DD'), 'YYYY-MM-DD') <  to_date('2019-01-01','YYYY-MM-DD');

 

Oracle pl-sql commit rollback kullanımı :

Commit komutu, veri tabanına yapılan değişikliklerin kalıcı olmasını sağlar ve transaction’u sona erdirir.
Rollback komutu, veri tabanına yapılan değişiklikleri geri almak için kullanılır, böylelikle transaction’u sona erdirir orijinal veriye dönülmesini sağlar.

  BEGIN
  DELETE FROM ARIZA_DETAY   detay
    WHERE exists( SELECT * FROM  KESINTIVERISI2018_SILINECEKLER sil
                  where detay.abone_gis_id = sil.abone_gis_id AND sil.arizaid = detay.arizaid);
  COMMIT;
  EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  ROLLBACK;
END;


Reklamlara tıklayarak destek olabilirsiniz. Bir başka makalede görüşmek üzere.

 

#
Ezgim Çelik
They didn't know it was impossible, so they did it - Mark Twain